7 клас до § 4.1 «Інформатика» Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., та інші, Київ «Генеза» 2014р

      Конспект уроку з інформатики для 7 класу 

по темі "Електронні таблиці та їх об’єкти"

Сучасні технології обробки інформації часто приводять до того, що виникає потреба подання даних у вигляді таблиць. Наприклад, таблиця чемпіонату з шахів або футболу, розклад уроків, класний журнал, розклад рухів поїздів, тощо. Різноманітні фінансові документи (відомості на заробітну плату, табель робочого часу, інвентаризаційні описи, квартальні звіти, складський облік матеріалів тощо) теж мають вигляд таблиць. Для табличних обчислень характерні відносно прості формули, по яким проводяться обчислення, і великі об’єми вхідних даних. Для таких розрахунків слід використовувати комп’ютер. З цією метою людина створила електронні таблиці, завдяки чому ми з вами можемо економити свій час. І який професійний шлях ви не оберете, електронні таблиці завжди стануть вам у пригоді.

Пояснення нового матеріалу.

Електронні таблиці (табличні процесори) – це прикладне програмне забезпечення спільного призначення, яке використовується для обробки даних, представлених у табличній формі. Електронна таблиця (ЕТ) дозволяє зберігати в табличній формі велику кількість вхідних даних, результатів, а також зв’язків (алгебраїчних і логічних співвідношень) між ними. При зміні вхідних даних всі результати автоматично перераховуються і заносяться в таблицю. Такі таблиці можна переглядати, змінювати, записувати на носії зовнішньої пам’яті для зберігання, роздруковувати на принтері.

Таблиця – це форма організації даних по рядкам і стовпцям.

Табличний процесор – це комплекс програм, призначений для створення і обробки електронних таблиць.

В комірках таблиці можуть бути записані данні різних типів: текст, дати, числа, формули та ін..

Головна перевага ЕТ – можливість миттєвого перерахунку усіх даних, пов’язаних формульними залежностями, при зміні значення будь-якого компоненту таблиці. В наш час найбільш популярним став табличний процесор Excel, розроблений компанією Microsoft. Документ електронної таблиці називається робочою книгою. У кожному документі може розміщуватися від 1 до 255 таблиць – робочих аркушів. Документ Excel зберігається у файлі з будь-яким ім’ям і розширенням . xls.

 

Запуск програми MS Excel

основні елементи вікна

ЕТ складається із горизонтальних полос – рядків і вертикальних полос – стовпців. На перетині рядка і стовпця знаходиться комірка. Декілька суміжних комірок – це діапазон комірок. Комірка, виділена рамкою, є поточною коміркою. Кожен об’єкт електронної таблиці має свою адресу. Адреса рядка (ім’я, назва) – це число від 1 до 65 536, адреса стовпця(ім’я, назва) – буква латинського алфавіту (всього може бути 256 стовпців, напр. A, B, C,…,IV ). Адреса комірки складається з імені стовпця (на першому місті) та імені рядка (напр. A1, F123, AC72). Адреса діапазону складається з координат протилежних кутів.

Усі команди використовуються тільки для поточної комірки (діапазону комірок).

Після опрацювання теми ви повинні дати відповіді на запитання:

1.     Для чого призначені електронні таблиці?

2.     Назвіть основні об’єкти табличного процесора.

3.     Роздивитися та порівняти інтерфейси вікон програм MS Word, MS

PowerPoint, з інтерфейсом MS Excel.

Для успішного опрацювання теми використайте презентацію до уроку

https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=9830cd62d322fb37&page=view&resid=9830CD62D322FB37!140&parId=9830CD62D322FB37!107&app=PowerPoint

7 клас до § 4.2 «Інформатика» Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., та інші, Київ «Генеза» 2014р

Конспект уроку з інформатики для 7 класу

Тема. Уведення даних до комірок. Редагування даних таблиці. Копіювання, переміщення й вилучення даних. Використання автозаповнення.

Питання вхідного контролю для перевірки засвоєння попередньої теми

 1. Які програми використовують для опрацювання електронних таблиць?
 2. З якими основними об’єктами можна працювати в середовищі табличного процесора?
 3. Як переміщуватись по електронній таблиці ?
 4. Як змінити вміст клітинки?
 5. Представники яких професій найчастіше використовують табличний процесор?

    🤪 Якщо ти успішно відповів на всі питання та вони не викликали у тебе утруднень, ти можеш переходити до вивчення нової теми.

😙Вивчення нового матеріалу.

Таблицю можна розглядати як інформаційну модель деякого об’єк­та чи процесу. Для роботи з нею спочатку необхідно визначити мету її створення та спланувати структуру: визначити кількість рядків і стовп­ців, їхні назви та тип даних, які в них зберігатимуться. Для опрацю­вання інформаційної моделі обирають засіб для побудови комп’ютерної моделі. Скористаємося для цього табличним процесором.

Спочатку слід створити новий файл чи відкрити вже існуючий. Для цього використовують вказівки з меню вкладки Файл табличного про­цесора Microsoft Excel або меню Файл LibreOffice Calc.

План створення нової таблиці:

1.     заповнення даних починати з лівого верхнього кута — з клітинки А1 ;

2.     заголовок таблиці вводити в першу зліва клітинку рядка, розта­шованого над таблицею даних;

3.     відводити перший лівий стовпець для заголовків рядків, а рядок після заголовка таблиці — для заголовків стовпців.

       До клітинок таблиці можна вводити дані різного типу: числа, текст, дати тощо. При цьому автоматично числа вирівнюються за правою ме­жею клітинки, текст— за лівою. При опрацюванні даних таблиці може виникнути потреба в її ре­дагуванні. Редагування таблиці передбачає внесення змін до вмісту клітинок та структури таблиці:заміна, видалення, переміщення, копіюван­ня, вставлення даних, рядків і стовпців, а також внесення змін до інших об’єктів.

       Вводити дані можна безпосередньо до комірки, а можна і в рядок формул. Дані вводяться в основному з клавіатури або з використанням інших методів (копіювання, перетягування, автозаповнення і т. д.)

Для введення даних в комірку ЕТ слід:

-         виділити комірку

-         ввести дані

-         зафіксувати введення, натиснувши клавішу Enter.

Процес редагування (зміна даних у комірках) дуже простий. Наприклад, один з прийомів:

-         активізуйте комірку

-         виконайте подвійне клацання по комірці або натисніть F2 (з’явиться курсор)

Для редагування у рядку формул :

-         активізуйте потрібну комірку

-         клацніть у рядку формул і змініть дані.

Можна вносити зміни як до окремих клітинок, так і до діапазону клітинок. Для цього має бути виділеним діапазон клітинок.

Діапазон клітинок — сукупність клітинок, яка міститься на перетині одного чи декількох стовпців і рядків.

Як виділяти діапазон клітинок?

Виділити діапазон клітинок можна протягуванням при натисненій лівій клавіші миші від однієї кутової клітинки діапазону до протилеж­ної. Щоб записати такий діапазон, треба вказати адреси лівої верхньої та правої нижньої клітинок, які розділяються двокрапкою, наприклад, В2:Е2 або А2:Е7.

При виділенні більш, ніж однієї клітинки в табличному про­цесорі Microsoft Excel, усі клітинки, крім першої, будуть відображені блакитним кольором.Щоб зняти виділення з діапазону клітинок, треба клацнути мишею на будь-якій клітинці, що перебуває за межами цього діапазону

 • Як застосовувати засіб авто заповнення для введення даних?

  Якщо потрібно ввести дані, що послідовно змінюються або ство¬рюють список (порядкові числа, дні тижня, місяці року), то можна скористатися засобом автозаповпепня. Для цього достатньо ввести одне або два перші значення, виділити клітинку або діапазон клітинок навести вказівник миші на маркер автозаповнення — чорний квадратик, розташований у правому нижньому куті виділеної клітинки чи діапазону клітинок, та виконати протягування мишею на потрібний для заповнення даними діапазон клітинок. Протягування можна здійснювати як уздовж рядів, так і стовпців таблиці.

 • Як копіювати й переміщувати клітинки та діапазони клітинок?

  Операції переміщення і копіювання даних можуть здійснюватися в Excel за допомогою двох стандартних засобів - це Drag and Drop і буфер обміну. Крім того, для копіювання в Excel передбачений спеціальний засіб – маркер заповнення.Для копіювання чи переміщення даних можна скористатися вказівками Вирізати, Копіювати, Вставити контекстного меню виділеної клітинки чи діапазону клітинок. Після копіювання виділена клітинка чи діапазон обрамлюється блимаючою рамкою, яка після вставлення зникає.
  У середовищі табличного процесора Microsoft Excel, можна також застосовувати прийоми для копіювання та переміщення введених даних за допомогою миші.

 • Які особливості редагування структури таблиці?

  Редагування структури таблиці передбачає зміну кількості її стовп¬ців або (та) рядків і видалення чи додавання окремих клітинок таблиці.
  Якщо потрібно вставити кілька рядків чи стовпців, треба виділити стільки рядків або стовпців* скільки треба додати, та вибрати вказівку контекстного меню Додати клітинки або вибрати інструмент Вставити з групи Клітинки вкладки Основне.Також можна додавати або видаляти окремі клітинки чи діапазони клітинок. У цьому разі існуючі дані можуть зміщуватись в одному з напрямків, запропонованих у відповідному діалоговому вікні Вставлення.При видаленні рядків або стовпців слід скористатися вказівкою Видалити.Аналогічні дії із клітинками чи їх діапазонами виконують у табличному процесорі LibreOfface Calc за допомогою вказівок меню Вставка чи вікна Вставити комірки.

Для успішного опрацювання теми використайте презентацію до уроку